Therapie voor jongeren en gezin

kinder- en jeugdpsycholoog
Therapie voor jongeren

Het gezin en de omstandigheden waarin je als kind opgroeit vormen de basis van waaruit je verdere leven zich ontvouwt.

De ontwikkeling die je als kind doormaakt is voor een groot deel afhankelijk van de mate waarin er voorzien wordt in bepaalde basisbehoeften. Om tot een gezonde (sociaal-emotionele) ontwikkeling te komen heeft een kind behoefte aan hechtingsfiguren (ouder(s)/verzorger(s)) die op sensitief-responsieve wijze afgestemd zijn op de belevingswereld van hun kind. Dat betekent dat het kind liefde en acceptatie ontvangt, dat het affectie en nabijheid ervaart, maar ook dat er sprake is van veiligheid en voorspelbaarheid en dat het binnen veiliggestelde kaders ruimte wordt geboden om de wereld te ontdekken en er verbinding mee aan te gaan.

Wanneer hier in voldoende mate in wordt voorzien en er sprake is van een veilige gehechtheid, is de basis gelegd om tot een goede relatie met jezelf en anderen te komen. Een stevige identiteit en het vermogen om op een gezonde manier de verbinding aan te gaan met andere mensen geldt als een belangrijke voorspeller voor een plezierig en succesvol leven.

Helaas is de realiteit vaak weerbarstiger en kan het voorkomen dat – ondanks de beste intenties en inspanningen van u als ouder(s)/verzorger(s) – de omstandigheden waaraan uw kind (tijdelijk) blootstaat niet optimaal zijn. Denk aan een (v)echtscheiding, (geboorte-)trauma, ziekte of verlies van naasten, pesterijen op school enz.

Daarnaast kan het zijn dat er vanuit uw kind zelf een extra behoefte aanwezig is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een pervasieve, neurobiologische of neurologische ontwikkelingsstoornis (ASS, Ad(h)d, dyslexie, hoog- of laagbegaafdheid). Ook kan het zijn dat u kind bepaald klachten laat zien zoals (faal-), somberheid, specifieke fobieën, laag zelfbeeld, dwanghandelingen, opstandig gedrag, aanhoudende lichamelijke klachten (SOLK/ALK), eetproblemen welke een reactie zijn op een onderliggende, niet-(h)erkende emotionele pijn.

In al deze gevallen is het wenselijk om professionele hulp in te schakelen om enerzijds zicht te krijgen op de onderliggende factoren en de context waarbinnen de symptomen zich voordoen. Anderzijds om vanuit deze nieuwe betekenis de afstemming tussen uw kind, u als ouder(s)/verzorger(s) en de verschillende systemen (familie, school, sportclub etc.) waarin uw kind zich beweegt te verbeteren. Vanuit een holistische kijk waarin circulaire verbanden zichtbaar worden dienen oplossingen zich aan waardoor symptomen verholpen of geminimaliseerd kunnen worden.

Jongeren van 16 tot 18 jaar en hun ouders kunnen voor therapie bij ons terecht. Wij beschikken over ruime ervaring en expertise op dit gebied.

gezinstherapie maastricht samengesteld gezin
Therapie voor het samengestelde gezin

Problemen/klachten 

Sociaal-emotionele problemen

Faalangst, andere angsten of fobieën, negatief zelfbeeld, trauma, rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding, onzekerheid, laag zelfbeeld, somberheid, eetproblemen, gevolgen van pesten, problemen in de ouder-kindrelatie.

Psychosomatische klachten

Aanhoudende buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, slaapproblemen waarbij een toereikende medische verklaring ontbreekt. Gewoonten zoals nagelbijten, duimzuigen, haar plukken en/of eten, tandenknarsen.

Gedragsproblemen

Woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, pesten, gebrek aan concentratie en studie-/leerproblemen.

Ontwikkelingsproblemen

ADHD, ADD, autisme, dyslexie, slaapproblemen en zindelijkheidsproblemen.

Bijzondere eigenschappen

Hoogbegaafdheid, laagbegaafdheid, hoogsensitiviteit.

De therapie wordt aangepast aan de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere.

Traject

Sessies kunnen wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden. Het intake-gesprek vindt samen met de ouders plaats. Bij gezinstherapie uiteraard altijd samen.

Maak een afspraak 

Voor het maken van een afspraak of meer informatie kun je bellen naar 06-29448836 , of een mail sturen naar info@marlysenden.nl

Er is geen wachtlijst

Psychologiepraktijk Marly Senden

Alexander Battalaan 51

Mergelweg 47

Maastricht

T: 043-2082008
E: info@marlysenden.nl