Je bent nu hier: >

Praktische informatie

Lidmaatschappen:
De praktijk is aangesloten bij:

  • het NIP, het Nederlands Instituut van Psychologen
  • RBCZ
  • NFG
  • en opgenomen in de Zorggids

Mijn AGB-code is 94-009326

Ik ben een contractvrije psycholoog, dit betekent:

  • Volledige privacy van gegevens. Verzekeringen hebben geen recht op inzage in de dossiers.
  • Dat je zelf de betaling aan mij voldoet en de nota indient bij de verzekering. Wanneer je een
    aanvullende verzekering hebt, kun je hiervan gebruik maken, waarbij het eigen risico niet van toepassing is.
  • Dat ik jaarlijks deelneem aan nascholing en intervisie ter bewaking van de kwaliteit en omdat ik dit graag doe.
  • Dat een verwijzing niet noodzakelijk is.

Vergoeding

Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering, zonder eigen risico. Als je exact wilt weten hoe hoog de vergoeding is, bel of mail mij dan even. 

Annulering

Bij het maken van een afspraak probeer ik zoveel mogelijk rekening te houden met je wensen en mogelijkheden. Mocht het voorkomen dat je een afspraak moet annuleren of verzetten, dan verzoek ik dit minimaal 48 uur van te voren te doen. Bij annulering minder dan 48 uur (ofwel 2 werkdagen) van tevoren, ben ik genoodzaakt de kosten in rekening te brengen. Hiermee volg ik de norm die opgesteld is door de beroepsvereniging van psychologen, het NIP.

Medewerkers azM

Vergoeding is mogelijk vanuit het Persoonlijk Budget 

Samenwerking

Huisarts J.P.H.C. Buysrogge, Glacisweg 1, 6212 BL Maastricht, www.huisartsbuysroggemaastricht.nl

Lataster & Vojacek Mediation  https://lv-mediation.com/rechtbankmediatior-nederlands-recht-adr-instituut/

Rob Brugman, rblccoaching.blogspot.nl 

 

Privacy Policy

Psychologiepraktijk Marly Senden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologiepraktijk Marly Senden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Psychologiepraktijk Marly Senden ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Psychologiepraktijk Marly Senden verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden; Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; Psychologische behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de psychologische behandeling

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologiepraktijk Marly Senden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Geboortedatum; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Geslacht; Burgerlijke staat; BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en vanuit de plicht vanwege mijn beroep voor de periode van 15 jaar vanaf beëindiging van de behandeling. Daarna worden deze vernietigd. 

De gegevens die u aan ons geeft (alleen achternaam) kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Ik maak gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de (financiële) administratie;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden als u dat zelf verzoekt en nadat u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten Nederland.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen; Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op tenemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienenbij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op.

Psychologiepraktijk Marly Senden, Mergelweg 47, 6212 XA Maastricht, info@marlysenden.nl

 

 

 

Tags: relatietherapie maastricht psycholoog nip individuele therapie eerstelijns psycholoog genk tongeren riemst psychologische consulten

Google+ FacebookTwitter
Photography by Karim | © Design, CMS Rupz | Beheerder.